Ústavné právo

2Sž/28/2011-1506066600


ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJREPUBLIKYNajvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej ačlenov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčovej, PhD. v právnej veci navrhovateľaRozhlas a televízia Slovenska, so sídlom Mýtna č. 1, Bratislava, zast. Advokátskou kanceláriouProcházka , partners, spol. s r.o., so sídlom Búdková 4, Bratislava, proti odporcovi Rade pre vysielaniea retransmisiu, Dobrovičova č. 8, P.O.Box 155, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa protirozhodnutiu správneho orgánu č. RP/86/2011 zo dňa 4.7.2011, takto rozhodol: ... [celý článek]


Osobné dôvody žiadosti o azyl-1505374120


ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belkaa z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej vecinavrhovateľa: B., nar. X. v meste K., štátny príslušník Afganistanu, naposledy v zahraničí bytom:mestská časť P.K., t. č. Záchytný tábor H., zastúpený JUDr. K., právnou poradkyňou Spoločnostiľudí dobrej vôle, so sídlom Mäsiarska 13, Košice, proti odporcovi: Ministerstvo vnútraSlovenskej republiky – Migračný úrad, so sídlom Pivonková č. 6, Bratislava, o preskúmaniezákonnosti rozhodn... [celý článek]


Poskytovanie štátnej podpory Slovákom žijúcim v zahraničí-1501236348


Ústavný súd zastáva právny názor,že sťažovateľ ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol v čase výkonu tejto funkcie verejným funkcionárom. To, či je konkrétna osoba zastávajúca vedúci post v rámci štátnej správy verejným funkcionárom, nevyplýva iba z jeho označenia a zahrnutia do výpočtu subjektov, na ktoré sa vzťahuje ústavný zákon (porov. čl. 2 ods. 1 ústavného 12 zákona), ale aj z charakteru právomocí a kompetencií, ktoré mu príslušný osobitný zákon ako vedúcemu predstaviteľovi orgánu štátnej správy zveruje, nemožno pritom opomenúť ani spôsob jeho ustanovovania do vedúcej (r... [celý článek]


Petičné právo sa zaručuje, pričom súčasťou tejto ústavnej garancie je aj povinnosť štátnych a iných orgánov zdržať sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by ko-1500892174


Podľa čl. 27 ods. 1 ústavy sa petičné právo zaručuje, pričom súčasťou tejto ústavnej garancie je aj povinnosť štátnych a iných orgánov zdržať sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by komukoľvek bránili vo výkone jeho práva. Petičné právo je garantované aj zákonnou úpravou, podľa ktorej (§ 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov) vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Hoci zákon o petičnom práve upravuje dve obmedzenia petičného práva (§ 2 druhá veta a § 4 ods. 2), medzi tieto nepatrí aj oprávnenie orgánu verejnej moci brániť vo výkone petičného práva z dôvodov... [celý článek]


Postúpenie pohľadávky v rozpore so zákonom-1491462583


Pripustenie zmeny oprávneného vylučuje aj skutočnosť, že sa nepreukázal prevod práva z exekučného titulu na sťažovateľku. Právo zo zmenky vystavenej ako listinný cenný papier na rad nemožno platne postúpiť bez rubopisu. Sťažovateľka pritom sama uvádza, že nie je indosatárom. Zo zákona nevyplýva, že právoplatný rozsudok priznávajúci právo zo zmenky vytvára nový záväzok namiesto pôvodne existujúceho. Naopak platí, že aj po rozhodnutí súdu ostáva hmotnoprávny charakter pohľadávky nezmenený a záväzkový vzťah môže byť naďalej dotknutý zmenami vychádzajúcimi z hmotného práva... [celý článek]


Ústavné sťažnosti proti rozhodcovským súdom-14743502901 2
Další články »


Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok